Semalt: SEO vs PPC vs SMM


Mazmuny

 1. SEO, PPC we SMM düşünmek
 2. SEO vs PPC vs SMM: Bir seredişde
 3. Göz öňünde tutulmaly zatlar
 4. Semalt nämäniň dogrydygyny düşündirýär - SEO, PPC ýa-da SMM?
SERP-lerde birinji derejäni almak üçin söweş ( Gözleg motorynyň netijeler sahypalary) gün-günden güýçlenýär. Bir adam ýa-da gurama tehnologiýa taýdan ökde bolsa-da, gözleg motorlarynyň sanawyny ýokarlandyrmak öňküsinden has kyn.

Sanly marketing kompaniýalary/web ussatlary/we şoňa degişli her bir adam web sahypalaryny mahabatlandyrmak, maksatly diňleýjileriniň ünsüni özüne çekmek üçin köplenç täze we mümkin strategiýalary döredýär.

Muňa garamazdan, her kim islenýän netijäni alyp bilmeýär. Adamlar köplenç bäsdeşleri üçin işleýän käbir sanly marketing strategiýalarynyň özleri üçin işlemeýändiginden zeýrenýärler.

Bolýar, Semalt munuň näme üçin bolýandygyny tapdy. Munuň esasy sebäbi, müşderiniň maksatlaryny göz öňünde tutman strategiýalary durmuşa geçirmekdir. Bäsdeşiňiz üçin netijeleri getirýän meýilnama ýa-da çemeleşme, size şunuň ýaly üstünlik getirip biler ýa-da getirip bilmez.

Anotherene bir möhüm sebäp SEO-ny dogry düşünmezlik, PPC, SMM we beýleki sanly marketing çemeleşmeleri. Olara has gowy düşünmäge kömek etmek üçin aşakda Sanly marketingiň iň gowy 3 çemeleşmesiniň jikme-jik deňeşdirilişi bar.

SEO, PPC we SMM-e düşünmek

SEO, PPC we SMM gözleg motory optimizasiýasy, bir gezek basmak üçin töleg we sosial media marketinginiň gysgaldylan sözleri. Şeýle hem bular onlaýn traffigi we pul sürmek bilen meşhurdyr. Şeýlelik bilen, olara ýeke-ýekeden düşüneliň.

1. SEO (Gözleg motory optimizasiýasy)

SEO, gözleg netijeleriniň birinji sahypasynda iň ýokarky ýa-da iň bolmanda web sahypasyny ýerleşdirmek maksady bilen kellä gelýän ilkinji termin. SEO, web sahypasynyň gözleg motorynyň reýtingini gowulandyrmak, görnükliligini ýokarlandyrmak we oňa has köp traffigi sürmek üçin çemeleşme.

SEO web sahypalaryny optimizirlemek, dürli ugurlarda açar sözleri goşmak, dürli enjamlara ýükleniş tizligini ýokarlandyrmak we başga-da köp zady öz içine alýar.

SEO-optimizirlenen web sahypasynyň iň soňky SEO usullary boýunça optimizirlenmedik web sahypasy bilen deňeşdirilende hemişe artykmaçlykdygyny aňladýar.
< div>

Sahypany optimizirlemek üçin köplenç ulanylýan SEO usullary:

On-Page SEO, SERP-lerde has gowy pozisiýa üçin web sahypaňyzy optimizirlemekde ulanýan ilkinji usulyňyzdyr. Web sahypalarynda, Ady belliklerinde, Meta belliklerinde, Meta beýanynda, Alt tekstinde we beýleki ýerlerde açar sözleriň strategiki ýerleşdirilmegini öz içine alýar.
Bu optimizasiýa usuly beýleki web sahypalaryndan baglanyşyklary almagy öz içine alýar. Sahypadan daşary SEO birneme kyn we tejribe talap edýär. Bu usuly üstünlikli durmuşa geçirmek üçin degişli we ýokary derejeli web sahypalaryndan arka baglanyşyklary almak gaty möhümdir.
Bu usul, web sahypasynyň reýtingini ýokarlandyrmagyň etiki usullaryny öz içine alýar. Optimizasiýa gözleg motorlary tarapyndan kesgitlenen iň soňky düzgünlere we düzgünlere laýyklykda amala aşyrylýar.

Bu SEO tehnikasynyň esasy maksady ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak, web sahypasy döretmekdir. duýgur, gereksiz mahabatlary aýyrmak we web sahypasynyň tizligini ýokarlandyrmak. Bu usullar uzak dowam edýän haýal, ýöne ýerine ýetirip boljak netijeleri getirýär.
Siz adyndan bir web sahypasynyň has ýokary derejesine çykmagyna kömek etmegiň edepsiz usullaryny öz içine alýan bir düşünje alan bolmagy mümkin. Gözleg motorlarynyň we hünärmenleriniň köpüsi gözleg motorlary tarapyndan kesgitlenen düzgünlere laýyk gelmeýändigi sebäpli bu usullara ýokary baha bermeýärler.

Web sahypalary Black Hat SEO ulanyp optimallaşdyryldy usullar diňe bir pes ulanyjy tejribesini üpjün etmän, eýsem mazmuny nädogry görkezýär. Bu usullar çalt netijeleri berip biler, ýöne belli bir wagtdan soň jeza ýa-da gözleg motorlaryndan gadaganlygy özüne çekýär.

2. PPC (Bir gezek basmak üçin töleg)

PPC ýa-da bir gezek basmak üçin töleg, onlaýn mahabat usulydyr, onda mahabat berijiler onlaýn mahabatlaryna edilen her gezek basylanda töleg tölemeli.

PPC mahabatlarynyň dürli görnüşleri bar, ýöne iň köp ýaýranlary gözleg netijelerinde ýa-da SEM-de tölegli mahabatlar (Gözleg motory marketingi). Bu mahabatlar, bir zat gözlemek üçin gözleg motorlaryndan kömek alanda ýüze çykýar.

PPC mahabat berijilere ulanyjylaryň maglumat, önüm ýa-da maglumat gözlän mahaly maksatly mahabatlary görkezmäge mümkinçilik berýär gözleg motoryndaky hyzmatlar.

Mysal üçin, kimdir biri Google-da “erkekler üçin trimmer” gözlegine başlasa, ilkinji dört netije PPC mahabatydyr.

PPC SEO-dan garaşyşyňyz ýaly netijeleri berýär. Ikisiniň arasyndaky esasy tapawut, PPC-de SEO-da beýle däl bolsa, gözleg netijeleriniň ýokarsynda peýda bolany üçin tölemeli.

PPC-iň artykmaçlyklary

PPC-iň köp artykmaçlyklaryndan mahabat berijiler aşakdakylary iň özüne çekiji hasaplaýarlar:
< b> Bellik: PPC bilen seresap bolmaly. Gysga möhletli we uzak möhletli täsirlerini göz öňünde tutuň, ýogsam, PPC kampaniýasy gutarandan soň iň oňat netijeleri alyp bilmersiňiz.

3. SMM (Sosial media marketing)

SMM beýlekiler bilen bir hatarda Twitter, Facebook we LinkedIn ýaly sosial media kanallary arkaly web sahypalaryny tanatmagyň usulydyr. Mahabat berijiler SMM bilen artykmaçlyk edýärler, sebäbi köp sanly sosial media ulanyjylaryny aňsatlyk bilen nyşana alyp bilerler.

Häzirki wagtda has köp mahabat beriji sosial media kanallaryna ýüzlenýär, sebäbi häzirki döwrüň sarp edijileriniň biri-biri bilen iň köp gatnaşýan ýeri. Diňe bu däl, köp hünärmenler Sanly marketingiň geljeginiň Sosial Mediýa bolandygyna ynanýarlar.

Tölegli Sosial Media Marketing has täsirli we has köp netije berýär. SMM arkaly edilen mahabat PPC-e meňzeýär. Köp faktorlar meňzeş, meselem:
Pozitiwler bilen birlikde SMM we PPC-iň negatiwleri hem meňzeýär. Hawa, tölegli SMM kampaniýaňyz gutaranda ýakymly netijeler ýitip biler.

Soňky döwürde SMM kampaniýalary gaty meşhur boldy, sebäbi getirýän netijeleri çalt, täsirli, we mahabat berijileriň garaşyşlaryna görä.

SEO vs PPC vs SMM: Bir seredişde


Göz öňünde tutulmaly zatlar

Semalt hünärmenleri web sahypaňyzy has ýokary derejelendirmek üçin organiki ýa-da tölegli usuly saýlamazdan ozal aşakdaky zatlary göz öňünde tutmalydygyňyzy düşündirýärler:
< ul>
 • Býudjet

 • Ilki bilen göz öňünde tutmaly zadyňyz, býudjetiňiz, sahypaňyzyň görnükliligini ýokarlandyrmak üçin näçeräk sarp edip boljakdygyňyz, traffik we beýleki zatlar.

  Kiçijik ýa-da orta göwrümli iş alyp barýan bolsaňyz, hiç hili netije bermeýän manysyz tehnikalara maýa goýmaly dälsiňiz. Şeýle hem, düşünmeýän usullaryňyza pul ýitirmeli däl.

  Uly mahabat býudjeti bilen uly bir iş alyp barsaňyz, täze we synag edip bilersiňiz girdejili usullar.

  • Dowamlylygy

  Býudjetiňizi gutaranyňyzdan soň , bu hyzmatlaryň dowamlylygyny kesgitlemeli. Organiki çemeleşmeler netijeleri getirmek üçin wagt talap edýändigi sebäpli bu hyzmatlar uzak wagtlap işe alynýar.

  Beýleki tarapdan tölegli hyzmatlar derrew netijeleri berýär. Netijeleriň başda bolşy ýaly çalt ýitip biljekdigini tölegli çemeleşmeler bilen hemişe ýatda saklamaly bir zat.
  Gysga möhletli ýa-da uzak möhletli netijeleri isleýändigiňizi anyklaň. Täze gelen bolsaňyz we organiki we tölegli çemeleşmeleriň netijelerini bilýän bolsaňyz, PPC ýa-da SEM ýaly tölegli usullara jedel edip, sahypaňyzyň görnükliligini we traffigini ýokarlandyrmaly.

  Uzak möhletli we durnukly netijeleri isleýän bolsaňyz, açar sözleriň strategiki ýerleşdirilmegi, ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak, sahypanyň ýük tizligini ýokarlandyrmak we başgalar ýaly SEO usullaryna gidip bilersiňiz.
  Tehnologiýany gutarmak üçin bäsdeşiňiziň çemeleşmesini öwrenip we seljerip bilersiňiz. Muny etmekde hiç hili ýalňyşlyk ýok.

  Bäsdeşleriňiziň çykdajylary, açar sözleri we çemeleşmeleri barada düşünje alarsyňyz. Şeýle etmek bilen, býudjetiňizi ugrukdyrmak üçin bir ugur alarsyňyz we jübiňize zyýan bermezden täsirli mahabat usuly bilen gutarsyňyz.

  Semalt nämäniň dogrydygyny düşündirýär - SEO, PPC ýa-da SMM?

  Semalt hünärmenleri bar muňa ýönekeý jogap - üç çemeleşmäniň hemmesi dogry. Işewürlik bilen meşgullanýan wagtyňyz çalt we uzak möhletli netijeleri talap edersiňiz.

  PPC we SMM ýaly tölegli çemeleşmelere baranyňyzda mümkindir, ilki SEO ýaly organiki. “Black Hat SEO” usullaryny terk etseňiz, has ýokary dereje almak, traffigiň köpelmegi we has köp girdeji gazanmak üçin zerurdyr.

  Indi organiki (SEO) we tölegli (PPC we SMM) çemeleşmeleriň möhümdigini bilýärsiňiz, indiki etmeli işiňiz, olary netijeli ulanmagyň ýoluny tapmak.

  Web sahypasynyň eýeleriniň köpüsine tölegli we organiki usullary garyşdyrmak we ýetip boljak strategiýany düzmek kyn düşýär. Şeýlelik bilen, islendik web sahypasyny tanatmak üçin köp ýyllyk tejribesi we ýokary hünärli iş güýji bolan Semalt ýaly pudak hünärmeniniň hyzmatlaryny hakyna tutmak iň gowusydyr. iň oňat görnüşde.

  mass gmail